Aktivity

ČlánekVýuka s iPadem

Práce s iPady nabízí nové možnosti ve vzdělávání osob s poruchou autistického spektra (PAS). Jednoduché a intuitivní ovládání iPadu si osoby s PAS velmi rychle osvojí a práce s iPadem se pro ně stane potěšením. Díky široké nabídce vzdělávacích aplikací můžeme dítě všestranně rozvíjet, podpořit jeho řečový rozvoj a slovní zásobu, sluchového vnímání, předmatematické a matematické představy, čtení, grafomotoriku, kognitivní rozvoj, relaxaci a motivaci. 
Při práci s iPadem lektor zohledňuje rozdílnou úroveň schopností a možností dětí s PAS a vhodné aplikace vybírá vždy pro konkrétní dítě. Výuka s iPadem probíhá individuálně nebo ve dvojicích. Lektor po domluvě s rodiči využívá motivační systém.

Doporučujeme:
Na www.i-sen.cz naleznete již ověřené aplikace pro iPad a odpovědi na otázky, které Vás ohledně využití iPadu mohou zajímat.
Např. Aplikace podporující strukturu a vzdělávání dětí s PAS
Fotoalba a zážitkové deníky – jedná se o aplikace, do kterých je možné nahrát fotografie, příp. krátké videoklipy a doplnit je psaným nebo mluveným komentářem, např. 

 • Talk´n Photos
 • Click´n Talk
 • Picaa
 • Photostory
 • Pictello
 • My pictures Talk
 • Book Creator
 • Our Story

Struktura času – aplikace vhodné pro jednoduché plánování času, např.

 • Week Planner
 • First Then
 • Kid Clock
 • Now Then
 • Sharing Timer
 • Making sequences iCommunicate

Emoce, sociální dovednosti – aplikace, které mohou dětem s PAS pomoci k pochopení a vyjádření emocí a k nácviku chování v různých sociálních situacích prostřednictvím sociálních příběhů, např.

 • Feeling Book
 • Anger
 • BabyPlayFace
 • AutismXpress
 • Smurks
 • ABAFlashCard and Games
 • Face – cards
 • Smile At Me
 • Look in my eyes
 • Model me
 • Toca Boca
 • Pepi Bath
 • iDress for Weather

ČlánekStrukturované učení

S dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) pracujeme v Auticentru individuálně na základě jejich poznání a rozhovorů s rodiči. Při práci s dětmi s PAS využíváme metodiky strukturovaného učení, která zohledňuje jak osobnostní, tak charakterové zvláštnosti dítěte, jeho mentální úroveň i širokou škálu PAS, směřuje k odstranění deficitů, které jsou způsobeny poruchou autistického spektra (PAS) a rozvíjení zejména silných stránek dítěte. 

Dětem s PAS přizpůsobujeme prostředí v Auticentru tak, aby se v něm dokázaly orientovat (využíváme nástěnný denní režim, prostředí strukturujeme pomocí obrázků a fotografií, aby děti získaly pocit jistoty).

Strukturované učení

Využíváme různé strukturované úlohy dle schopností a možností konkrétního dítěte. Po splnění úkolů dostává dítěte s PAS odměnu, kterou si samo zvolí.K tomu, aby metoda strukturovaného učení byla efektivní, dodržujeme několik pravidel. Základním pravidlem je nastavení systému práce shora dolů a zleva doprava. Toto pravidlo umožňuje dětem lepší orientaci a vnímání souvislostí.

Při strukturovaném učení se uplatňují následující principy:

 • Individualizace - vybírat individuálně metody a postupy při práci s konkrétním dítětem, individuálně zvolit komunikaci, motivaci, vizualizaci, individuálně přizpůsobit prostředí, pracovní činnost a pracovní úlohy
 • Strukturalizace - zajišťuje určitou neměnnost a rutinu. Strukturalizace v sobě zahrnuje strukturu prostoru a pracovního místa (pomáhá dítěti s PAS zodpovědět otázku „kde?“), strukturu a vizualizaci času („kdy?“, např. nástěnný denní režim), strukturu jednotlivých činností (strukturované úlohy)
 • Vizualizace – vizualizace spočívá v organizaci prostoru, času a jednotlivých činností a měla by být jednoznačná a srozumitelná (piktogramy, barevné nebo černobílé obrázky, fotografie či předměty). Vizuální podpora a úprava prostředí je velmi důležitá pro děti s PAS, které mají problémy s porozuměním verbálním pokynům 
 • Motivace - je velmi důležitá a individuální. Ve spolupráci s rodiči, je třeba zjistit, co konkrétní dítě s PAS motivuje a vytvořit správný motivační systém. Pro funkčnost tohoto systému je zapotřebí, aby dítě pochopilo, že po splnění úkolů následuje odměna. Odměna může být různá: materiální (sladkosti, dárky, proužek papíru, žetonový systém), sociální (pohlazení, slovní pochvaly) nebo ve formě oblíbené činnosti (DVD, PC, trampolína)

ČlánekAlternativní a augmentativní komunikace (AAK)

Komunikaci prostřednictvím mluvené řeči, považuje většina lidí za zcela samozřejmou. Děti s poruchou autistického spektra (PAS) však velmi často mluvenou řečí komunikovat neumí vůbec, nebo jen v omezené míře.
Prostřednictvím AAK se u těchto dětí snažíme najít náhradní způsoby, kterými by se mohly dorozumět a vyjadřovat všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí. Snažíme se o to, aby se u dětí s PAS podpořil aktivní přístup ke svému okolí a mohly se dále rozvíjet.

Smyslem AAK u dítěte s PAS je pokusit se kompenzovat poruchy v oblasti komunikace. Výběr metody závisí na individuálních schopnostech každého dítěte (intelekt, motorické a rozlišovací schopnosti.). U dětí s PAS je často využíván Výměnný Obrázkový Komunikační Systém (VOKS), který je srozumitelný i nezasvěcenému člověku, motivuje děti učit se tomuto systému komunikace, redukuje nevhodné chování a především děti samy jsou iniciátory komunikace, tzn. přestávají být závislé na výzvách a pobídkách ostatních.

V Auticentru ke komunikaci s dětmi s PAS využíváme obrázky, fotografie a VOKS.

U konkrétního dítěte s PAS se snažíme tyto metody využívat tak, jak jsou využívané ve školských zařízeních a jak je využívají rodiče těchto dětí doma. Je velmi důležité, aby ti, kdo přijdou do kontaktu s dítětem s PAS, pracovali v rámci AAK s dítětem obdobně.
Bližší informace www.alternativnikomunikace.cz

ČlánekSociální dovednosti - klub „Zlaté hvězdy“

Sociální dovednosti jsou dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích. Díky nim můžeme přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech, a záměrech a přitom brát ohled na potřeby druhých. Pokud toto zvládáme, dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od ostatních a posilujeme tak naši sebedůvěru.

Osoby s poruchou autistického spektra (PAS) mají potíže hlavně v těchto oblastech:

 • dovednost správně vnímat /správné přečíst soc. situaci 
 • dovednost správně chápat/porozumět, najít řešení soc. situace
 • dovednost správně sdělovat a reagovat/vyjádřit se verbálně a neverbálné/

Děti s PAS tak často neví, jak v konkrétních situacích reagovat. Situaci se tedy snaží vyhnou nebo reagují nevhodným způsobem.

Při setkávání dětí s PAS v rámci nácviků sociálních dovedností se děti učí, jak správné pochopit a naložit se svými emocemi, jak vhodně reagovat při konkrétních situacích, trénují sebeovládání, správnou komunikaci apod. Nácviky se skládají jednak z teoretické části, kdy si vzájemně vyjasníme pojmy a děti se učí zeptat se či popsat své problémy a dále z praktické části, kdy si děti nabyté informace zkoušejí prakticky formou her. Pozornost dětí se snažíme zajistit integrací jejich zájmů do výuky. Po zvládnutí série několika výukouvých hodin čeká na děti předem domluvená materiální či zážitková odměna. Děti si společnou práci užívají, pro svou skupinu si zvolily název klub „Zlaté hvězdy“.

V Auticentru děti s PAS dále trénují praktické dovednosti z běžného života jako je nakupování, návštěva restaurace, telefonování apod. Dovednosti si zkouší v terénu. Součástí nacviků je také projektová výuka.
V současné době pracujeme na projektu "Svět a jeho světadíly", jehož výstupem bude společně vytvořená mapa světa.

ČlánekFeuersteinovo instrumentální obohacování

Tato metoda rozvíjí celou strukturu mentálních funkcí, zejména řeč, představivost, pozornost, soustředěnost, paměť, zrak, hmat, logické uvažování, komunikace, emoce, empatie, smyslové vnímání, schopnost učit se a nalézt chybu.
Zaměření pozornosti na tři zdroje učení:

 • osahat rukama
 • nakreslit
 • vyhledat tvar

Témata této metody jsou:
Uspořádání bodů:

 • spojování bodů do určitých tvarů
 • nalézt pravidla
 • vizuální přenos
 • práce s chybou

Orientace v prostoru:

 • postavení dítětě v prostoru
 • rozvíjení slovní zásoby
 • zapamatování si určitých informací 

Rozpoznání emocí:

 • dekódovat výrazy
 • pocity člověka
 • porozumění sobě i ostatním 

Od empatie k činnosti:

 • co děláme, kde to děláme a proč to děláme
 • hledáme řešení určitých situací
 • co znamená „být empatický“ 

Od jednotky ke skupině:

 • pojem čísla 
 • manipulovat s čísly 

Porovnej a odhal absurdity:

 • nalézt nesrovnalosti
 • porozumět absurditě
 • popisovat událost, věc, předmět
 • opravit chybu

ČlánekMontessori

Montessori metoda je založena na principu svobodné volby smysluplné činnosti a umožňuje každému dítěti vyvíjet se dle jeho vlastního individuálního tempa, což je pro rozvoj dítěte s autismem zásadní. Pro děti s autismem je velmi důležité připravené prostředí. Pro rozvoj těchto dětí využíváme v Auticentru místnost, která je uzpůsobena pro práci s Montessori pomůckami, a v níž dítě dle svých potřeb pracuje individuálně nebo v malé skupince dětí.

Pod vedením zkušeného lektora, který se dlouhodobě věnuje práci s dětmi s autismem, si děti samy volí, jaké činnosti se budou věnovat. Ze škály propracovaných pomůcek Montessori, které jsou dětem postupně představovány, si vybírají ty, které je zajímají.
Lektor se spoléhá na své pečlivé pozorování dětí, aby správně určil, které nové činnosti a pomůcky mají být ukázány každému jednotlivému dítěti. Cílem je povzbuzovat aktivní, samostatně řízené učení se a udržovat rovnováhu zvládnutí dané aktivity jednotlivým dítětem.

Stránky

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich